logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 02. 08. 2015 Čas 10:00 Teplota vzduchu 20 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska