logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 23. 06. 2018 Čas 23:00 Teplota vzduchu 15 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska