logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 04. 07. 2015 Čas 00:00 Teplota vzduchu 24 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska