logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 30. 07. 2016 Čas 05:00 Teplota vzduchu 19 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska