logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 23. 07. 2014 Čas 05:00 Teplota vzduchu 18 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska