logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 23. 08. 2014 Čas 13:00 Teplota vzduchu 19 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska