logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 26. 11. 2015 Čas 01:00 Teplota vzduchu 0 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska