logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 02. 09. 2014 Čas 16:00 Teplota vzduchu 17 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska