logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 18. 04. 2014 Čas 16:00 Teplota vzduchu 16 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska