logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 30. 07. 2014 Čas 19:00 Teplota vzduchu 24 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska