logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 26. 09. 2016 Čas 22:00 Teplota vzduchu 14 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska