logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 28. 08. 2015 Čas 14:00 Teplota vzduchu 26 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska