logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 30. 08. 2016 Čas 16:00 Teplota vzduchu 25 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska