logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 21. 04. 2015 Čas 04:00 Teplota vzduchu 6 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska