logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 27. 06. 2017 Čas 19:00 Teplota vzduchu 29 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska