logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 27. 03. 2017 Čas 16:00 Teplota vzduchu 12 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska