logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 20. 02. 2017 Čas 23:00 Teplota vzduchu 4 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska