logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 21. 12. 2014 Čas 06:00 Teplota vzduchu 4 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska