logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 31. 03. 2015 Čas 03:00 Teplota vzduchu 6 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska