logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 23. 09. 2014 Čas 14:00 Teplota vzduchu 14 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska