logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 24. 04. 2018 Čas 07:00 Teplota vzduchu 16 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska