logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 30. 05. 2016 Čas 20:00 Teplota vzduchu 21 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska