logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 25. 10. 2016 Čas 05:00 Teplota vzduchu 12 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska