logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 26. 06. 2016 Čas 20:00 Teplota vzduchu 23 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska