logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 01. 02. 2015 Čas 11:00 Teplota vzduchu -1 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska