logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 25. 05. 2015 Čas 17:00 Teplota vzduchu 20 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska