logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 03. 05. 2016 Čas 16:00 Teplota vzduchu 15 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska