Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier

Podmienky používania web stránky:
Všeobecné podmienky:Pred začatím používania tejto web stránky si pozorne prečítajte podmienky jej používania. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, ukončite láskavo prehliadanie tejto web stránky. Používaním tejto web stránky potvrdzujete, že s týmito podmienkami používania súhlasíte, rozumiete im a zaväzujete sa ich dodržiavať. Túto web stránku používate na vlastnú zodpovednosť, pričom spoločnosť Yuno s.r.o. so sídlom Horná 37, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 46622454 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica /ďalej len „prevádzkovateľ“/. nezodpovedá za vhodnosť použitia tejto web stránky na Vami zamýšľaný účel. Prevádzkovateľ zdôrazňuje užívateľom výlučne orientačno - informatívny účel a charakter tejto web stránky a odporúča, aby si užívatelia informácie uvedené na tejto web stránke overili aj z iného zdroja.

Autorské a iné práva:Táto web stránka vrátane jej jednotlivých komponentov a spracovania je predmetom ochrany podľa zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom /autorský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len „AZ“/ a ďalších príslušných právnych predpisov. Nositeľom majetkových autorských práv a iných oprávnení je prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie web stránky alebo ktorejkoľvek jej časti, s výnimkou zákonom stanovených licencií, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos diel podľa § 33 AZ. Práva k informáciám zo zdroja „TASR“ si vyhradzuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky /ďalej len „TASR“/. Ďalšie publikovanie alebo šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením AZ.

Obsah stránky a obmedzenie zodpovednosti:Pri napĺňaní obsahu tejto web stránky postupuje prevádzkovateľ s odbornou starostlivosťou. Charakter zverejňovaných informácií však predurčuje potrebu častej zmeny údajov a výskyt možných nepresností vo vzťahu ku skutočnému stavu. Prevádzkovateľ upozorňuje, že na web stránke sa môžu vyskytnúť technické alebo iné chyby. Ohľadom informácií o zdraví odporúča prevádzkovateľ spoliehať sa na odbornú pomoc a rady lekárov a iných zdravotníckych odborníkov. Za následné využitie informácií zverejnených na tejto web stránke zodpovedá výlučne ich užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dôsledky prípadnej neaktuálnosti informácií zverejnených na web stránke, ani za ujmu vzniknutú v dôsledku používania či nemožnosti používať túto web stránku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť činnosť tejto web stránky alebo jej časti a podľa vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia, uskutočniť v jej obsahu a spracovaní akékoľvek zmeny, vrátane zmeny týchto podmienok používania web stránky. Prevádzkovateľ dbá o to, aby web stránka neobsahovala žiadne vírusy. Napriek vynaloženej starostlivosti však prevádzkovateľ odporúča všetkým užívateľom v záujme ich vlastnej ochrany prijať primerané bezpečnostné opatrenia a pri prehliadaní web stránky používať antivírové programy.

Informácie, tovary, služby a web stránky tretích osôb:Prostredníctvom tejto web stránky sa môžete prepojiť na web stránky tretích osôb, poskytujúcich rôzne informácie, tovary alebo služby /za web stránku tretej osoby sa považuje každá web stránka, ktorá poskytuje informácie o produktoch, službách alebo iných predmetoch tretích osôb, i keď v jej záhlaví alebo na inom mieste bude odkaz na prevádzkovateľa/. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za dostupnosť ani obsah web stránok tretích osôb, splnenie povinností tretích osôb, za informácie, tovary či služby poskytnuté týmito tretími osobami, ako ani zodpovednosť za akúkoľvek ujmu či škodu, spôsobenú v dôsledku prístupu na web stránky tretích osôb ani za ujmu či škodu, spôsobenú produktami týchto osôb či týmito osobami. Využitie informácií, objednanie tovarov alebo služieb tretích osôb alebo z web stránok tretích osôb, či akýkoľvek iný úkon užívateľa voči tretej osobe alebo na web stránke tretej osoby nezakladá žiaden zmluvný vzťah medzi užívateľom a prevádzkovateľom.

Údaje poskytnuté užívateľmi:Užívateľ tejto web stránky zodpovedá za informácie, údaje, či iné predmety, ktoré poskytne prostredníctvom tejto web stránky prevádzkovateľovi, zaväzuje sa, že tieto nebudú v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky a bezodplatne udeľuje súhlas k ich využitiu na štatistické a podnikateľské účely vrátane súhlasu tieto informácie, údaje či iné predmety akýmkoľvek spôsobom upraviť, modifikovať alebo inak spracovať a poskytnúť ich tretím osobám podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si neželá prostredníctvom tejto web stránky prijímať akékoľvek dôverné informácie, obchodné či hospodárske tajomstvá alebo zákonom chránené /utajované/ informácie, či iné informácie, ktoré by mohli byť zneužité tretími osobami. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť z tejto web stránky informácie, údaje či iné predmety, poskytnuté užívateľmi, ktoré považuje z akýchkoľvek dôvodov za nevhodné. Užívateľ tejto web stránky poskytuje prevádzkovateľovi súhlas ku spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré pri užívaní tejto stránky prevádzkovateľovi poskytol. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje užívateľa použiť pre vlastné účely, najmä za účelom štatistiky, evidencie a spracovania pripomienok užívateľov, evidencie odberateľov meteoinformácií.

Záverečné ustanovenia:Tieto podmienky používania a právne vzťahy z nich vzniknuté sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.


 
 
Letenky
Pelikan